Volk!!

Volk!! is in band dy’t ferskes spilet yn de folktradysje, mei frisse arranzjeminten en altyd yn de Fryske taal. Mei akoestyske gitaar, kontrabas, sopraansaks, perkusje, akkordeon en tromboane bringt Volk!! ent├╗sjasme, humor en werkenbere mar orizjinele folkmuzyk.

Volk!! - Doch ris leaf!