FIDEO: Fegebart – Tseard Deadogger

Watze Houtstra en Jehannes Reitsma kenne elkoar eins al hiel lang, mar se songen altyd yn it Ingelsk. Yn coronatiid ha se harsels opnij útfûn, no yn it Frysk.

Op Liet 2020+1 spilen se Tseard Deadaogger.

De bylden binne fan Omrop Fryslân.

Ek meidwaan oan Liet? De ynskriuwing foar Liet 2021 is no iepen, sjoch hjir!

Sjoch foar mear fideo’s fan Liet 2020+1 op al ús kanalen: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter en fansels de webside.

Foto by dit berjocht: Nico Boersma