Foarsitter Liet by Omrop Fryslân

Moandei 5 maart waard Yvonne Bleize, foarsitter fan Stifting Liet ’91, ynterviewd by Omrop Fryslân. Liet 2018 fynt plak op 13 maaie, mar foar dy tiid fine der al ferskate oare aktiviteiten plak, sa as de workshopdei op sneon 17 maart, optredens fan selektearre bands by Omrop Fryslân en de mooglikheid foar it publyk om mei te stimmen oer wa’t der op 13 maaie yn de finale stiet.

Sjongfestival Liet wurdt grutter en publyk krijt ek in stim