Astrid en Else

Astrid en Else bestiet út de muzikanten Else Kingma, Astrid Hiemstra en Hans de Vries. Sy spylje it...

Lês fierder

Lammy Bruyns & Friends

Lammy Bruyns & Friends bestiet út Lammy Bruyns (fokaal en akkordeon), Robert van Galen (gitaar)...

Lês fierder

Sequens

Sequens bestiet út muzikanten Wieger Jelsma en Angeline Westra. Sy spylje op 13 maaie 2018 it nûme...

Lês fierder

Toussaint

Toussaint bestiet út Sjoukje Toussaint, Siberein Schaaf, Mol Mulder, Klaas Hingst en Bobby Veenstra...

Lês fierder

2018 – winner Stonecrobs mei Yn frijheid kinsto libje

Stonecrobs bestiet út de muzikanten Durk Sybesma, Freerk Siemen Hospes, Bruno Rummler en Johannes H...

Lês fierder

Berend Riemersma

Berend Riemersma spilet op 13 maaie tegearre mei Alwin Biegel it liet “Wide Wrâld”. Foa...

Lês fierder

Klaske

Carla van der Wal, die optreedt ûnder de namme Klaske, hat ferskate kearen meidien oan Liet. Foar L...

Lês fierder

Albert van der Tuin

Albert van der Tuin docht op 13 maaie solo mei, mei it liet “Blyn foar de wierheid”. Mear ynfor...

Lês fierder

Else

Else bestiet út de muzikanten Gilbert Terpstra op de drums, Jan Roorda op toetsen en sang, Marius B...

Lês fierder

Days To Imagine

Dizze band bestiet út muzikanten Bruno Rummler, Jorrit Pruiksma, Remco Sikkes en Toby Zeldenrust. S...

Lês fierder