Volk!!

Volk!! makket muzyk fanút de folk-, klezmer- en jazztradysje. Mei eigen ferskes en ‘neidochdi...

Lês fierder

Dirk muzyk – Spirit of Rap movement

‘Dizze Dagen‘ is in gearwurking tusken Spirit of Rap movement, DerGjitr en Dirk muzyk. Ruben en ...

Lês fierder

Tigers fan Greonterp

Yn de wrâld fan de Tigers fan Greonterp bejoust dy yn in tsjusterens, iensumens, ûnferfolle dreame...

Lês fierder

2019 – winner Sequens mei Do bist frij

Sequens bestiet út Wieger Jelsma en Angeline Westra, gitaar en sang. Twa rasmuzikanten, dy’t beid...

Lês fierder

Mused

Mused is in jonge fiifkoppige band dy’t fan Ryptsjerk út spilet. Neist covers groeit it eigen rep...

Lês fierder

Minke & Lucia

Minke & Lucia is in akoestysk duo út Fryslân. Minke Soolsma is in sjonger-songwriter; sy sjon...

Lês fierder

J.A.N.

J.A.N. is it projekt fan sjonger-songwriter Jan Hoekstra. Jan is al fan jongs ôf oan dwaande mei it...

Lês fierder

Folkert-Hans

It is in dream dy’t útkomt foar Folkert-Hans, muzyk meitsje mei dyn eigen gearstalde band. It nû...

Lês fierder

BOOTS & THE JACKALS

De Boalserters Anno Postma, Peter Fiselier en Werner Draaisma spylje al mear as 25 jier tegearre yn ...

Lês fierder

Fisk & the Stereo Machine

Fisk & the Stereo Machine is oprjochte yn de maitiid fan 2018.  De persoan efter Fisk is singer...

Lês fierder