Publyksstemming is sletten!

Spitigernôch kinst no net mear stimme. Op 18 juny meitsje wy bekend wa’t de 8 finalisten binne. Hâld dizze webside, de sosjal media en de nijsberjochten fia de parse, yn de gaten. Do bist wolkom op de jûn fan de finale fan Liet 2024, 19 septimber yn de Neushoorn.

Partners

LIET WURDT MEI MOGELIK MAKKE TROCH ÛS PARTNERS