Publyksstim Liet 2020

Do kinst der foar soarchje dat 2 fan de nominearren trochgean nei de finale fan Liet 2020 op 6 novimber. Jou ûnderoan dizze pagina dyn stim en stypje dyn favorite muzikanten. Oant 17 oktober kinst dyn stim útbringe.

Hjirûnder fynst de filmkes dy’t makke binne fan de live radio-útstjoerings by Omrop Fryslân op 25 septimber en 2 oktober.

Tink der om, per e-mailadres kin mar ien stim útbrocht wurde!

BANT mei Unwaar oer it lân

Bokke & De Heidehippers mei Caravan bûten Ljouwert

Duo Dronkers & Alinda mei T is net te let

Fegebart mei Tseard Deadogger

Fisk & The Stereo Machine mei In Lyts Ferske

Fryaz mei Gitaar, iten en klean

Janneke de Boer mei Stimmen fan’t ferline

Jilt & Bruno mei Reade Roazen

MOSKEN mei Leave Lieve

Sample Text mei Underfining

Vocal Roses mei Dan brânt it fjoer

Volk!! mei Doch ris Leaf!