Publyksstim Liet 2021

Do kinst der foar soargje dat 2 fan de heale finalisten trochgean nei de finale fan Liet 2021 op 17 novimber. Jou ûnderoan dizze pagina dyn stim en stypje dyn favorite muzikanten.

Oant 18 oktober kinst dyn stim útbringe.

Hjirûnder fynst de filmkes dy’t makke binne fan de 11 heale finalisten.

Adri de Boer – Bliuw mar by my

Bron – Lytse stoarm

Fokko Jan van der Ploeg – Net fan Sûker

 

Foute Bull – De wyn wer mei

Jan Venema – Simmer

Rene de Jong, Lars Mulder en band

Samar Watt – Fan ‘e sydkant

Sequens – De Omslach

The Lone Wolf – Wylde roas

Volk!! – Leafde

2nd TRY – Fiel ‘t Gefoel

Tink der om, per e-mailadres kin mar ien stim útbrocht wurde!