Reglemint dielnimmers Liet

Kritearia foar ynstjoering
Dyn ynstjoerde lûdopname is in orizjineel nûmer yn it Frysk of yn ien fan de Fryske streektalen fan op syn meast 4 minuten. Op de datum fan de finale mei it nûmer net langer dan in jier publisearre wêze. Do begeliedst dysels of litst dy begeliede troch muzikanten. De opname moat te ferlykjen wêze mei de úteinlike poadiumpresintaasje.

De opname moat in reedlike kwaliteit hawwe, dy’t de sjuery in goede yndruk jout fan it nûmer en de band/artyst. It hoecht noch gjin studiokwaliteit te wêzen, mar de sjuery moat de opname wol goed belústerje kinne op muzikaliteit, tekst en komposysje.

Ynskriuwe
Dielnimmers presintearje har as soloartyst of mei band oan de hân fan in audioopname fan it nûmer. De opname wurdt as taheakke (mp4) meistjoerd. Ynskriuwe dogge je troch op de webside it ynskriuwformulier alhiel yn te foljen en de frege bestannen ta te foegjen, foar de falbile fan moandei 26 july.

Seleksje
De ynstjoerde opnamen wurde beoardiele troch in seleksjesjuery. Dat docht de seleksjesjuery op basis fan de neikommende kritearia:
– De kwaliteit fan de muzyk;
– De kwaliteit fan de tekst;
– Fernijing/ynnovaasje fan it nûmer;
– De algemiene yndruk fan de ynstjoering.

By foldwaande opjeften makket de seleksjesjuery in foarseleksje. Maksimaal tolve akts wurde talitten ta de folgjende omgong, dêr’t it publyk troch in stimming op www.liet.frl twa akts in “wildcard” foar de finale takenne kin. De oare seis finalisten wurde troch de seleksjesjuery keazen.

Alle akts dy’t de foarseleksje trochkomme en meidogge oan de digitale publyksstimming binne ree om oan live-útstjoeringen fan Omrop Fryslân mei te wurkjen.

Kosten
De organisaasje sil gjin gaazjes foar de optredens útbetelje. Reis- en ûnkosten binne foar de dielnimmers sels. De organisaasje hat soarch foar it oanbieden fan de byhearrende produksje en publisiteit.

De line-up
Yn de finale is de organisaasje fan Liet ferantwurdlik foar de line-up.

Apparatuer/backline
By de foarrondes ein septimber/begjin oktober by Omrop Fryslân wurdt mei ferskate backlines en soundchecktiden wurke. Solisten en duo’s wurkje mei in lytse backline en soundchecke krekt foar of ûnder it programma. By lytse bands wurdt mei in akoestyske set wurke (sûnder drumstel). En by guon gruttere bands kin in folsleine backline brûkt wurde, mar dit giet yn oerlis. De tiden foar de soundchecks wurde letter bekend makke.

By de finale op 17 novimber meitsje de dielnimmers gebrûk fan de backline fan de organisaasje fan Liet. De soundcheck sil ferdield wurde oer 16 en 17 novimber, en mei mooglik ek in folsleine trochrin op 17 novimber. Allinne nei oerlis oer en ynstimming fan de organisaasje kin gebrûk makke wurde fan in eigen backline. Dat fersyk moat uterlik 15 dagen foar de finale yntsjinne wêze by de organisaasje fan Liet.

Sjuery
In saakkundige faksjuery hifket de optredens yn de finale fan it festival Liet. De sjuery hantearret dêrby wer de kritearia: kwaliteit fan de muzyk, kwaliteit fan de tekst en de algemiene yndruk. By de finale wurdt it optreden en de poadiumpresintaasje ek meinommen.

Prizen
De sjuerypriis wurdt bepaald troch de faksjuery.

Njonken ivige eare binne der de oare prizen te winnen:
1. De winner kriget de mooglikheid om in profesjonele registraasje te meitsjen fan in nûmer.
Opsjoneel: As binnen in jier nei de finale in Liet International organisearre wurdt dan wurdt de winner fan Liet fuort pleatst yn de ynternasjonale finale. De winner kin yn dat gefal
rekkenje op in profesjonele begelieding op wei nei Liet International.
2. Der wurdt in tekstpriis útrikt.

Rjochten
De dielnimmers binne akkoart mei it brûken fan byld- en lûdsopnames troch Stifting Liet ‘91, dy’t troch de Stifting rjochte-frij brûkt wurde kinne foar publisiteitsdoelen.

De ynformaasje dy’t de dielnimmers oan Stichting Liet ’91 jouwe, mei brûkt wurde foar publisiteitsdoelen op bygelyks de sosjale mediakanalen fan Liet.

De dielnimmers ferklearje en garandearje dat de teksten en/of komposysjes gjin ynbrek op it auteursrjocht of oar rjocht fan tredden meitsje.

It bestjoer fan Stifting Liet ’91 bliuwt einferantwurdlik foar alle (hjir boppeneamde) ûnderdielen fan de finale fan Liet. Oer de útslach wurdt net briefke.