SatelLiet

Op wei nei Liet 2020 yn novimber organisearje wy opnij: SatelLiet. Op freed 18 septimber en freed 16 oktober binne twa muzykrûtes te folgjen. Yn septimber stean Fryske muzikanten en dichters yn Aldebiltsyl programmearre, yn oktober folget Koarnjum.

De muzykrûtes bestean út twa yntime optredens yn húskeamers en wurde ôfsletten mei in optreden fan muzikanten út it cross-over projekt fan Liet. Hjirby wurde Fryske artysten byinoar brocht, yn kombinaasjes dy’tsto net daliks ferwachtest.

Aldebiltsyl – 18 septimber 2020

By dizze SatelLiet-jûn yn Aldebiltsyl optredens fan Iris Kroes, de winner fan Liet 2019 Sequens en in optreden troch dichters fan it Dichterskollektyf Rixt. Kaarten keapje à € 10 p.p. en ferplicht reservearje kin by de Aerden Plaats, stjoer dan in e-mail nei info@aerdenplaats.nl

Koarnjum – 16 oktober 2020

Yn Koarnjum kinne optredens fan ZEA, It Medisyn en dichter Joel Hut bywenne wurde. Mei troch de koroanamaatregels kinne der per lokaasje net in hiel soad besikers talitten wurde, dat wês op tiid mei it keapjen fan in kaartsje à € 10 p.p. Reservearjen is dan ek ferplichte en kin fia bobdeboer@pinupsanddowns.com of telefoanysk op 06-54763154.