Satelliet

Op wei nei Liet 2020 yn novimber organisearje wy opnij: Satelliet. Op freed 18 septimber en freed 16 oktober binne twa muzykrûtes te folgjen. Yn septimber stean Fryske muzikanten en dichters yn Aldebiltsyl programmearre, yn oktober folget Koarnjum.

De muzykrûtes bestean út twa yntime optredens yn húskeamers en wurde ôfsletten mei in optreden fan muzikanten út it cross-over projekt fan Liet. Hjirby wurde Fryske artysten byinoar brocht, yn kombinaasjes dy’tsto net daliks ferwachtest: no noch in ferrassing wa’t dat binne.

Hâldt dizze webside yn de gaten foar fierder nijs oer de muzykrûtes Satelliet.