Skriuw dy no yn foar Liet 2019

Do kinst dy hjirûnder oanmelde foar Liet 2019. Dit jier is de finale op snein 17 novimber yn Neushoorn te Ljouwert.

Nijsgjirrich om te neamen, op sneon 7 septimber organisearjen wy, ek yn Neushoorn, in spesjale ‘workshopdei’ oer poadiumpresintaasje en it produsearje fan in fideoklip. Do kinst do dêrfoar oanmelde asto ynskriuwt foar Liet, mar do kinst do ek allinne oanmelde foar de workshop.

Hjirûnder jousto dêrom op dit momint allinne oan datsto graach meidwaan wolst oan Liet 2019. Hasto wol al in liet en/of in filmke, dan mei dyn fansels alfêst ynfolje op it ynskriuwformulier, Hasto noch gjin liet, dan kinsto dizze noch oant 10 july ynstjoere.

Asto gjin filmke hast, dan biede wy do de mooglikheid om in fideoklip op te nimmen op sneon 7 septimber. De klip wurdt ynset wilens it nominaasje trajekt troch it publyk.

Oanmelde Liet

  • By foarkar sûnder rjochten, oars namme fan fotograaf yn de foto opnimme.
  • :

 

De ynskriuwing is oant 10 july!

De workshop fan Johan Keus is begûn!