Skriuw dy no yn foar liet 2020

Al liket it noch fier fuort en meie der op dit stuit gjin eveneminten plakfine, der is dochs úteinset mei de tarieding fan Liet 2020. En as it slagget, fynt Liet 2020 op freed 6 novimber 2020 plak yn Neushoorn te Ljouwert.

Hjirûnder kinst dy ynskriuwe. Doch dit wol foar moandei 27 july, dan slút de ynskriuwing en sil de seleksjesjuery sjen hokker kandidaten meidwaan meie oan de foarronde by Omrop Fryslân.

Krekt as ôfrûne jierren mei in oantal selektearren live optrede by Omrop Fryslân. Dit sil wêze op 25 septimber en 2 oktober by Noardewyn Live! Fansels giesto der fan út datsto selektearre wurdst, dat hâld dy beide data frij.

Ut dy foarronde by Omrop Fryslân komme oan de hân fan in kombinaasje fan de seleksje fan de seleksjesjuery en de publyksstimmen nei oanlieding fan jim live-optreden, yn totaal 8 finalisten dy’t op freed 6 novimber meidwaan meie oan Liet 2020. Om jim dêr goed op tariede te kinnen, fersoargje wy yn de oanrin nei 6 novimber noch in workshop foar alle 12 selektearren. Dêr krije jim letter mear ynformaasje oer.

Lês foar de ynskriuwing hjir it reglemint troch.