Skriuw dy no yn foar Liet 2023

Op 19 oktober 2023 organisearje wy wer in nije edysje fan Liet. Do kinst dy no hjirûnder ynskriuwe. Doch dat wol foar moandei 3 july. Dan slút de ynskriuwing en sil de seleksjesjuery sjen hokker 15 kandidaten trochgean nei de foarronde.

Dy foarronde bestiet út in digitale stimmerij troch it besjen fan jim ynstjoerde fideo-opnames. De 8 lieten mei de measte stimmen gean troch nei de finale op tongersdei 19 oktober.

Lês foar de ynskriuwing hjir it reglemint troch.

 

Oanmelde Liet 2023

  • By foarkar sûnder rjochten, oars namme fan fotograaf op de foto pleatse (wy pleatse dy der net apart by)
  • :
  • Dit hoecht gjin studiokwaliteit te wêzen, mar moat de seleksjesjuery wol in goed byld jaan. Opname yn landscapeformaat.