Workshopdei

Op sneon 17 maart organisearje wy yn gearwurking mei Neushoorn in spesjale ‘workshopdei’ wêrop de dielnimmers help en advys fan professionals út it fak krije kinne by it skriuwen, oersetten, of fierder ûntwikkeljen fan it nûmer/liet wer’t se it poadium mei op wolle.
Moarns begjinne wy mei in masterclass fan Jan Tekstra. Hy wol it mei jim ha oer “songwriting – inspiratie & transpiratie”.
Middeis binne der ferskate lytsere sesjes. Jim kinne in dichter en muzikant oan it wurk sjen by it ta stân kommen fan in nij liet. Jim kinne in clip opnimme fan jim eigen liet (nedich foar de ynstjoering foar Liet 2018) en jim kinne noch persoanlik advys krije by it fierder ûntwikkeljen fan jim eigen liet.
De ynrin begjint om 9.30 oere, mei om 10.00 oere it begjin fan de masterclass.
Om 16.00 oere wolle wy de dei ôfslute.
Komst ek? Meld dy hjir oan.

Kinst dy net mear oanmelde foar dizze workshopdei.

Workshopdei is los!