Fokko Jan van der Ploeg

Singer-songwriter Fokko Jan van der Ploeg (FJ) skriuwt sûnt fjouwer jier yn it Frysk, syn memmetaal. En dat fielt goed! De ôfrûne jierren siet FJ yn de band Fisk and the Stereo Machine. Dêrmei hat er ek twa kear meidien oan Liet. No hat er de band ferruile foar mear yntimiteit yn in lytsere besetting. Op Liet 2021 spilet FJ it nûmer ‘Net fan sûker’, yn gearwurking mei pianist Arjan Jorritsma.