Volk!!

Volk!! makket muzyk fanút de folk-, klezmer- en jazztradysje. Mei eigen ferskes en ‘neidochdi...

Lês fierder

Dirk muzyk – Spirit of Rap movement

‘Dizze Dagen‘ is in gearwurking tusken Spirit of Rap movement, DerGjitr en Dirk muzyk. Ruben en ...

Lês fierder

Tigers fan Greonterp

Yn de wrâld fan de Tigers fan Greonterp bejoust dy yn in tsjusterens, iensumens, ûnferfolle dreame...

Lês fierder

2019 – winner Sequens mei Do bist frij

Sequens bestiet út Wieger Jelsma en Angeline Westra, gitaar en sang. Twa rasmuzikanten, dy’t beid...

Lês fierder

Mused

Mused is in jonge fiifkoppige band dy’t fan Ryptsjerk út spilet. Neist covers groeit it eigen rep...

Lês fierder

Minke & Lucia

Minke & Lucia is in akoestysk duo út Fryslân. Minke Soolsma is in sjonger-songwriter; sy sjon...

Lês fierder

J.A.N.

J.A.N. is it projekt fan sjonger-songwriter Jan Hoekstra. Jan is al fan jongs ôf oan dwaande mei it...

Lês fierder

Folkert-Hans

It is in dream dy’t útkomt foar Folkert-Hans, muzyk meitsje mei dyn eigen gearstalde band. It nû...

Lês fierder

BOOTS & THE JACKALS

De Boalserters Anno Postma, Peter Fiselier en Werner Draaisma spylje al mear as 25 jier tegearre yn ...

Lês fierder

Fisk & the Stereo Machine

Fisk & the Stereo Machine is oprjochte yn de maitiid fan 2018.  De persoan efter Fisk is singer...

Lês fierder

Astrid en Else

Astrid en Else bestiet út de muzikanten Else Kingma, Astrid Hiemstra en Hans de Vries. Sy spylje it...

Lês fierder

Lammy Bruyns & Friends

Lammy Bruyns & Friends bestiet út Lammy Bruyns (fokaal en akkordeon), Robert van Galen (gitaar)...

Lês fierder

Sequens

Sequens bestiet út muzikanten Wieger Jelsma en Angeline Westra. Sy spylje op 13 maaie 2018 it nûme...

Lês fierder

Toussaint

Toussaint bestiet út Sjoukje Toussaint, Siberein Schaaf, Mol Mulder, Klaas Hingst en Bobby Veenstra...

Lês fierder

2018 – winner Stonecrobs mei Yn frijheid kinsto libje

Stonecrobs bestiet út de muzikanten Durk Sybesma, Freerk Siemen Hospes, Bruno Rummler en Johannes H...

Lês fierder

Berend Riemersma

Berend Riemersma spilet op 13 maaie tegearre mei Alwin Biegel it liet “Wide Wrâld”. Foa...

Lês fierder

Klaske

Carla van der Wal, die optreedt ûnder de namme Klaske, hat ferskate kearen meidien oan Liet. Foar L...

Lês fierder

Albert van der Tuin

Albert van der Tuin docht op 13 maaie solo mei, mei it liet “Blyn foar de wierheid”. Mear ynfor...

Lês fierder

Else

Else bestiet út de muzikanten Gilbert Terpstra op de drums, Jan Roorda op toetsen en sang, Marius B...

Lês fierder

Days To Imagine

Dizze band bestiet út muzikanten Bruno Rummler, Jorrit Pruiksma, Remco Sikkes en Toby Zeldenrust. S...

Lês fierder

2015 – winner Marit & Nigel mei Libbenstier

Yn 2015 wint Marit Talens, tegearre mei Nigel Passage, Liet 2015 mei it liet “Libbenstier̶...

Lês fierder

2016 – winner Aafke Zuidersma mei Minsk fan wearde

Aafke Zuidersma en har band winne yn 2016 Liet mei it liet “Minsk fan wearde”. Liet 2016...

Lês fierder

2017 – winner Luko Reinders mei Kom rin mei my

Luko Reinders en syn gitarist Bas Postma winne yn 2017 mei it liet “Kom rin mei my”. Lie...

Lês fierder