Frysk Sjongfestival Liet

De muzikale talintejacht foar muzyk yn it Frysk of in streektaal yn Fryslân

Artysten

Frysktalich Sjongfestival Liet

Sûnt 1991 wurdt alle jierren it Fryske sjongfestival Liet organisearre. It festival hat soad moaie talinten en artysten oplevere. Ek yn 2019 wurdt yn Ljouwert/Leeuwarden wer it festival Liet organisearre. En wol op 15 novimber yn Neushoorn.

Foarwearde foar dielname oan Liet is dat de tekst fan it nûmer fan de dielnimmende artyst yn it Frysk is of yn ien fan de yn Fryslân sprutsen streektalen

Op wei nei 15 novimber wurde yn Fryslân ferskate aktiviteiten organisearre ta promoasje fan Liet en it Frysktalige liet.

Alles oer Liet
Finale 2018
Freed 15 novimber 2019
De 10 finalisten sille stride
LokaasjeNeushoorn
Seal iepen19:30
Start finale22:30

Ynskriuwing ferlingt nei 7 septimber!

Wolsto meidwaan oan Liet en kâns meitsje op in moai poadium, entûsjast publyk, advys en beoardieling troch in profesjonele sjuery en aardige workshops?

Meld dy dan no oan! Do hast oant 7 septimber de tiid om oan te jaan mei hokker liet ofsto meidwaan wolst.

 

 

Luko Reinders

Lês fierder

Aafke Zuidersma

Lês fierder

Marit & Nigel – Libbenstier

Lês fierder
Registrearje foar workshop:

Workshops

Liet wol in bydrage leverje oan talintûntwikkeling. Dêrom organisearjen wy foar ús dielnimmers in workshop tekst- en muzykskriuwen op sneon 18 maaie en in workshop poadiumpresintaasje op sneon 7 septimber.

Registrearje foar workshop Workshopdei
07 September 2019
09.30 - 16.00 oere
Neushoorn, Ljouwert

De ynskriuwing is oant 10 july!

De workshop fan Johan Keus is begûn!