Frysk Sjongfestival Liet

De muzikale talintejacht foar muzyk yn it Frysk of in streektaal yn Fryslân

Artysten

Liet 2020 - ynskriuwing sletten

Al liket it noch fier fuort en meie der op dit stuit gjin eveneminten plakfine, der is dochs úteinset mei de tarieding fan Liet 2020. De finale fynt op freed 6 novimber 2020 plak yn Neushoorn te Ljouwert.  Fansels it leafste mei publyk. Mocht dat fanwege it koroanafirus beheind wurde, dan sil de organisaasje fan Liet de finale streame sadat elkenien it thús folgje kin. Muzikanten dy’t dit jier graach meidwaan wolle, moatte har foar 1 july 27 july ynskriuwe. In sjuery selektearret dan fan ein augustus ôf mei it publyk hokker dielnimmers meidwaan meie yn de finale. Skriuw in moai liet yn it Frysk of in Fryske streektaal en skriuw dy yn!

Finale 2020
Freed 6 novimber 2020
LokaasjeNeushoorn
Seal iepen19.00 oere
Start finale19.30 oere

Frysktalich sjongfestival Liet

Sûnt 1991 wurdt alle jierren it Fryske sjongfestival Liet organisearre. It festival hat in soad nije talinten en artysten oplevere. Ek yn 2019 wurdt yn Ljouwert wer it festival Liet organisearre. En wol op freed 15 novimber yn poppoadium Neushoorn.

Artysten kinne meidwaan oan it sjongfestival mei in orizjineel Frysktalige komposysje of yn ien fan de yn Fryslân sprutsen streektalen.

Op wei nei de finale yn novimber wurde yn Fryslân ferskate aktiviteiten organisearre ta promoasje fan Liet en it Frysktalige liet.

Alles oer Liet

2019 – winner Sequens mei Do bist frij

Lês fierder