Frysk Sjongfestival Liet

De muzikale talintejacht foar muzyk yn it Frysk of in streektaal yn Fryslân

Filmkes!

Finale Liet 2021

Adri de Boer hat Liet 2021 wûn! Hy sil Fryslân fertsjintwurdigje op Liet International 2022, dat yn maaie yn Tønder (Denemarken) holden wurdt.

Finale 2021
17 novimber 2021
WinnerAdri de Boer
TekstpriisSequens

Frysktalich sjongfestival Liet

Sûnt 1991 wurdt alle jierren it Fryske sjongfestival Liet organisearre. It festival hat in soad nije talinten en artysten oplevere.

De finale fan 2021 wie op 17 novimber yn Neushoorn. Adri de Boer hat dat wûn. Hy sil Fryslân yn maaie fertsjintwurdigje op Liet International 2022, dat yn maaie holden wurdt yn Tønder (Denemarken).

Alles oer Liet

2021 – winner Adri de Boer mei Bliuw mar by my

Lês fierder