Fokko Jan van der Ploeg – dielnimmer 2021

Singer-songwriter Fokko Jan van der Ploeg (FJ) skriuwt sûnt fjouwer jier yn it Frysk, syn memmetaal. En dat fielt goed! De ôfrûne jierren siet FJ yn de band Fisk and the Stereo Machine. Dêrmei hat er ek twa kear meidien oan Liet. No hat er de band ferruile foar mear yntimiteit yn in lytsere besetting. Op Liet 2021 spile FJ it nûmer ‘Net fan sûker’, yn gearwurking mei pianist Arjan Jorritsma.

Fokko Jan van der Ploeg - Net fan sûker
Fokko Jan van der Ploeg - Net fan sûker

Partners

LIET WURDT MEI MOGELIK MAKKE TROCH ÛS PARTNERS