2018 – winner Stonecrobs mei Yn frijheid kinsto libje

Stonecrobs bestiet út de muzikanten Durk Sybesma, Freerk Siemen Hospes, Bruno Rummler en Johannes Hospes. Sy spylje it nûmer “Yn frijheid kinsto libje”.

Mear ynormaasje oer Stonecrobs op facebook.