Stonecrobs- winner 2018

Stonecrobs bestiet út de muzikanten Durk Sybesma, Freerk Siemen Hospes, Bruno Rummler en Johannes Hospes. Sy spylje it nûmer “Yn frijheid kinsto libje” en winne Liet 2018. Yn 2023 dogge se nochris mei, ûnder de namme  ‘De Mann”.

Stonecrobs - Yn frijheid kinsto libje
Stonecrobs - Yn frijheid kinsto libje

Partners

LIET WURDT MEI MOGELIK MAKKE TROCH ÛS PARTNERS