Luko Reinders & Bas Postma – winner 2017

Luko Reinders en syn gitarist Bas Postma winne yn 2017 mei it liet “Kom rin mei my”. Liet 2017 fûn plak by Neushoorn. Troch dizze winst ha sy yn 2018 meidien oan Liet International 2018 XXL, op 23 maaie 2018 yn Neushoorn.

Luko Reinders & Bas Postma - Kom rin mei my
Luko Reinders & Bas Postma - Kom rin mei my

Partners

LIET WURDT MEI MOGELIK MAKKE TROCH ÛS PARTNERS