Mosken – winner Liet 2020

MOSKEN is de artystenamme fan it duo Bert Streeman en Sjoerd van Kammen. De muzyk fan de manlju is net ienfâldich om te definiearjen. It lit him noch it bêst omskriuwe as ferrassend en eigensinnich. De bysûndere wize fan sjongen, begelaat troch piano, jûkelille of gitaar bringt in ferskaat oan sfearen wêryn’t MOSKEN it publyk meinimme wol.

MOSKEN - Leave Lieve
MOSKEN - Leave Lieve

Partners

LIET WURDT MEI MOGELIK MAKKE TROCH ÛS PARTNERS