Publyksstimming sletten

Spitigernôch kinst no net mear stimme. Op freed 15 septimber meitsje wy bekend wa’t de 8 finalisten binne. Hâld dizze webside, de sosjal media en de nijsberjochten fia de parse, yn de gaten. Do bist wolkom op de jûn fan de finale fan Liet 2023, 12 oktober yn de Neushoorn.