Nijs

Liet begjint ynskriuwing foar finale 2020

De ynskriuwing foar it Frysk sjongfestival Liet 2020 is dizze wike begûn. Muzikanten dy’t meidwaa...

Lês fierder

Liet International 2020 annulearre yn ferbân mei corona virus

De Deenske organisaasje fan Liet International 2020 hat besletten it Europeesk sjongfestival foar re...

Lês fierder

Liet 2019 yn de krystfakânsje by Omrop Fryslân

Wolst noch even weromsjen nei en genietsje fan Liet 2019? Omrop Fryslân stjoert op snein 29 desimbe...

Lês fierder

Sequens wint 29e edysje fan Liet

It duo Sequens hat freedtejûn yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert it Fryske sjongfestival Liet wûn...

Lês fierder

Publyk jout twa wildcards fuort

Tsien finalisten foar Liet bekend De tsien dielnimmers oan de finale fan Liet 2019 op freed 15 novim...

Lês fierder

Frysk sjongfestival yn nij jaske

Start kaartferkeap foar spesjale Liet De kaartferkeap foar sjongfestival Liet op freed 15 novimber ...

Lês fierder

Publyksstim nominearren Liet 2019

De ôfrûne twa wiken binne eltse dei live optredens fan nominearren foar Liet 2019 by Omrop Fryslâ...

Lês fierder

Satelliet húskeamerkonserten

Liet presintearret: Satelliet húskeamerkonserten yn Aldebiltsyl en Grou As ûnderdiel fan de nije L...

Lês fierder

15 nominearren Liet 2019 bekend

De 15 nominearren foar Liet 2019 binne bekend. Yn alfabetyske folchoarder binne dit: BOOTS & THE...

Lês fierder

Nij by Liet: crossovers

Liet is úteinset mei har nije crossover-projekt wêrby’t acht bekende Fryske artysten fjouwer nag...

Lês fierder

Oan ‘e slach mei tekst en muzyk

De workshop ‘tekst- en muzykskriuwen’ fûn plak op 18 maaie. Johan Keus, Willo de Bilt, ...

Lês fierder

Finalisten Liet 2018

En de stimbussen binne ticht! De ôfrûne twa wike wienen alle nominearren te hearren yn de ferskill...

Lês fierder

Stim no op 1 fan de 15 nominearren foar Liet 2018

De faksjuery fan Liet, ûnder foarsitterskip fan Jan Tekstra, hat de seleksje fan 15 dielnimmers dy&...

Lês fierder

Foarsitter Liet by Omrop Fryslân

Moandei 5 maart waard Yvonne Bleize, foarsitter fan Stifting Liet ’91, ynterviewd by Omrop Fry...

Lês fierder

Ynskriuwing Liet 2018 start mei ‘Workshopdei’

  De ynskriuwing foar de nije edysje fan Liet stiet wer iepen. Fan hjoed of kinne bands en sing...

Lês fierder

Doch mei oan Liet 2018

Meidwaan oan Liet is mear dan allinne in foarronde en de finale. Foarôfgeand oan de earste seleksje...

Lês fierder

Luko Reinders wint Liet 2017

Mei het nummer ‘Kom rin mei my” hat Luko Reinders, begelaad troch Bas Postma, de finale fan Liet...

Lês fierder

Finale Liet 2017: 10 desimber

Op snein 10 desimber stride 9 finalisten yn de finale fan Liet 2017. De winner mei troch nei Liet In...

Lês fierder

Dichter skriuwt Liet

Op snein 26 novimber organisearret Liet, yn gearwurking mei Jan Tekstra, in iepen atelier mei dichte...

Lês fierder

24 septimber Foarspylrûntsje Liet 2017

Yn tsjinstelling ta eardere edysjes organisearje wy op 24 septimber 2017 in foarspylrûntsje foar de...

Lês fierder

FINALE DAG! 🤩 | Vanavond nemen 10 fantastische finalisten het tegen elkaar op tijdens de finale van Liet 2019 in Neushoorn! Je kunt genieten van optredens van: 💥 Broken Brass Ensemble + Aart Lus & Ed Lip 💥 Woe Blind Birds + Elizabeth Kooy 💥 Leonard Ford + Marcel Smit 💥 WIEBE + Esther de Jong 💥 Twarres Nog geen tickets? Bestel dan snel via bit.ly/tickets-liet en mis dit spektakel niet! (Beeld: @Neushoornlwd) . . . . #liet2019 #finale #frysksjongfestivalliet #songfestival #festival #neushoorn #leeuwarden #fryslan #friesland #frysk #poppodium #finalisten #artiesten #twarres #muzyk #muziek #live #optreden #tickets #brokenbrassensemble #woeblindbirds #twarres #elizabethkooy #aartlusedlip #wiebe #marcelsmit #leonardford #estherdejong

We zijn al druk bezig met het opbouwen van het podium in @NeushoornLwd! Wie zien we morgen bij de finale van Liet?! 😀 Ticketlink in bio! . . . . #liet2019 #finale #neushoorn #leeuwarden #ljouwert #friesland #fryslan #poppodium #artiesten #finalisten #podium #opbouw #optreden #songfestival

Leuk nieuws! Twarres, van onder andere het nummer ‘Wêr bisto’, gaat de finale van Liet op een historische manier openen! En dat niet alleen, want Twarres wordt ook nog eens ondersteund door het Fries Jeugd Orkest. Niet alleen wij, maar ook Mirjam en Kristian van Twarres hebben er heel veel zin in. “It wurdt in moai feestje!” Wil jij Twarres (en vele andere geweldige artiesten) live zien? Wacht dan niet langer en koop je ticket voor de finale NU via bitly.com/tickets-liet! 💥 . . . . #twarres #werbisto #finale #liet #liet2019 #neushoorn #leeuwarden #ljouwer #fries #frysk #frysksjongfestival #songfestival #friesland #fryslan #muzyk #muziek #live #finalist #festival

FINALIST 10 – Sequens – ‘Do bist frij’ (Frysk hjirûnder) NL / De laatste artiest in het rijtje van geweldige Liet finalisten is Sequens. Met het nummer ‘Do bist frij’ wordt een heftig onderwerp aangesneden. Angeline vertelt: “Het nummer gaat over een jong meisje dat ontsnapt is uit handen van een loverboy, doordat ze uiteindelijk zelf de moed heeft hulp te zoeken om haar vreselijke geheim te vertellen. Wat volgt is het verwerkingsproces, maar ook de wil en drang naar een nieuw begin.” ‘Do bist frij’ is een verdrietig item dat uit het leven is gegrepen. “Daar mag best even de aandacht op gelegd worden. Maar we zingen ook over onderwerpen die we zien, horen en beleven. Zoals liefde, verlangen en vrolijkheid.” Wil je dit aangrijpende nummer live horen? Wacht dan niet langer en koop je ticket voor de finale van Liet nu voor €14,- via de link in de bio! 😀 ---- FRYSK / De lêste artyst yn it rychje fan geweldige Liet finalisten is Sequens. Mei it nûmer ‘Do bist frij’ wurdt in dreech ûnderwerp oansnien. Angeline fertelt: “It nûmer giet oere in jong famke dat ûntsnapt is út de hannen fan in loverboy, trochdat sy úteinlik de moed opbrocht hat om help te sykje en har ferskriklike geheim te fertellen. Wat folget is it ferwurkingsproses, mar ek it wollen en it driuwen nei in nij begjin.” ‘Do bist frij’ is in fertrietlik diel fan it libben. “Dêr mei bêst even oandacht oan jûn wurde. Mar we sjonge ek oer ûnderwerpen dy’t wy sjogge, hearre en belibje. Sa as de leafde, it langjen en fleur.” Wolst dit oangripende nûmer live hearre? Wachtsje dan net langer en keapje dyn kaartsje foar de finale fan Liet 2019 no foar €14,- fia bit.ly/tickets-liet! 😀 . . . . #liet #liet2019 #finalist #frysksjongfestivalliet #neushoorn #leeuwarden #festival #ljouwert #friesland #fryslan #sequens #dobistfrij #lied #muziek #muzyk #fries #frysk #tickets #finale #verhaalachterhetnummer

FINALIST 9 / Dirk muzyk - Spirit of Rap movement – ‘Gearwurking’ (Frysk hjirûnder) NL / Dirk muzyk raakt met Dizze Dagen/Gearwurking letterlijk een gevoelige snaar. Dirk vertelt: “Het nummer gaat over de waarneming van de periode hier in Friesland. Het stelt aan de kaak wat er gebeurt, en stelt vragen over nieuwe manieren om ernaar te kijken. Het onderwerp raakt me in het hart. De betekenis van het nummer is voor mij de essentie, een samenvatting en de verklaring, expressie en openstelling voor de uitdaging. Het is een heel fijn vervaardigd nummer met verschillende betekenislagen. Ik hoop dat het mensen helpt zich open te stellen. Dat ze geïnspireerd raken en veel veranderen. Dat we hier op aarde weer diep begrip creëren. Dat we er onze tanden in zetten en zeggen ‘en nu gaat het anders'. Sta jij net als wij te popelen om Dirk muzyk het podium van Neushoorn te zien bestormen tijdens de finale van Liet? 🎸Bekijk al een voorproefje via http://bit.ly/Dirk-muzyk. Koop je tickets voor maar €14,- via bit.ly/tickets-liet!😍 FRYSK / Dirk Muzyk rekket mei Dizze Dagen/Gearwurking letterlik in teare snaar. Dirk fertelt: “It nûmer gjit oer de observaasje van dizze perioade hjir yn Fryslân. De stelt oan ‘kaak wat der bart. En stelt frachen oer nije wizen om der nei te sjin. It underwerp gjit my oan it hert. It nummer betekend foar mei it kernwesen, in samenvatting en de útsprekking, ekspresje en iepestelling foar de utdaging. It is in hiel fijn utwurke nummer mei differse lagen yn betsjutting. Ik hoap dat it minsken helpt har iepen te stellen. Dat se sich ynspirearje litte en de kop derfoar sette om in hiel soad feroaring te bringen. Dat we djip begrip kreëre wer wer hjir op ierde mei dwaande binne. Dat we uzze tosken deryn sette en sizze ‘blikstjinder en no gjit it oars’. Stiest krekt as ús te popeljen om Dirk Muzyk it poadium fan Neushoorn bestoarmje te sjen ûnder de finale fan Liet 2019?🎸 Sjoch alfêst nei in foarpriuwke fia http://bit.ly/Dirk-muzyk. Keapje dyn kaartsjes foar mar €14,- fia bit.ly/tickets-liet! 😍 . . . . #liet #liet2019 #finalist #frysksjongfestivalliet #neushoorn #leeuwarden #festival #ljouwert #friesland #fryslan #dirkmuzyk #spiritofrapmovement #ge