Skriuw dy no yn foar Liet 2024

Op 19 septimber 2024 organisearje wy wer in nije edysje fan Liet. Do kinst dy no hjirûnder ynskriuwe. Doch dat wol foar woansdei 1 maaie. Dan slút de ynskriuwing en sil de seleksjesjuery sjen hokker 12 kandidaten trochgean nei de foarronde.

Dy foarronde bestiet út in digitale stimmerij troch it besjen fan jim ynstjoerde fideo-opnames. It liet mei de measte stimmen giet streekrjocht troch nei de finale op tongersdei 19 septimber. De seleksjuery wiist de oare 7 akts oan.

Lês foar de ynskriuwing hjir it reglemint troch. Hjirûnder kinst dy ynskriuwe

Oanmelde Liet 2024

  • By foarkar sûnder rjochten, oars namme fan fotograaf op de foto pleatse (wy pleatse dy der net apart by). Max 2MB
  • :
    (Max 3,5 min.)
  • (Max 1 MB)
  • Dit hoecht gjin studio-kwaliteit te wêzen, mar moat de seleksjesjuery wol in goed byld jaan. Opname yn landscapeformaat (Max. 60MB)